Vụ Vạn Thịnh Phát: VKS nhận định 'cần loại bỏ Trương Mỹ Lan ra khỏi xã hội'

Vụ Vạn Thịnh Phát: VKS nhận định 'cần loại bỏ Trương Mỹ Lan ra khỏi xã hội'

Vụ Vạn Thịnh Phát: VKS nhận định 'cần loại bỏ Trương Mỹ Lan ra khỏi xã hội'

Nội dung: Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/vu-van-thinh-phat-vks-nhan-dinh-can-loai-bo-truong-my-lan-ra-khoi-xa-hoi-c14097.htm