Vì 200 nghìn đồng, thiếu niên sát hại chú họ bằng 20 nhát chém

Vì 200 nghìn đồng, thiếu niên sát hại chú họ bằng 20 nhát chém

Vì 200 nghìn đồng, thiếu niên sát hại chú họ bằng 20 nhát chém

Nội dung: Y Wiêt Kbuôr dùng dao sát hại chú họ mình chỉ vì khoản nợ 200.000 đồng chưa trả.