Trẻ nhập viện do virus hợp bào hô hấp gia tăng, nhiều ca biến chứng nặng

Trẻ nhập viện do virus hợp bào hô hấp gia tăng, nhiều ca biến chứng nặng

Trẻ nhập viện do virus hợp bào hô hấp gia tăng, nhiều ca biến chứng nặng

Nội dung: Ghi nhận tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), thời gian gần đây, số trẻ nhập viện do mắc virus hợp bào hô hấp có sự gia tăng. Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/tre-nhap-vien-do-virus-hop-bao-ho-hap-gia-tang-nhieu-ca-bien-chung-nang-c13717.htm