TP.HCM: Cưỡi ngựa nghênh ngang trên phố, nam thanh niên bị xử phạt

TP.HCM: Cưỡi ngựa nghênh ngang trên phố, nam thanh niên bị xử phạt

TP.HCM: Cưỡi ngựa nghênh ngang trên phố, nam thanh niên bị xử phạt

Nội dung: Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/tphcm-cuoi-ngua-nghenh-ngang-tren-pho-nam-thanh-nien-bi-xu-phat-tphcm-c13635.htm