Công an vào cuộc xử lý vụ bà Hoàng Hường gọi trẻ em trên dốc Thẩm Mã là ăn xin

Công an vào cuộc xử lý vụ bà Hoàng Hường gọi trẻ em trên dốc Thẩm Mã là ăn xin

Công an vào cuộc xử lý vụ bà Hoàng Hường gọi trẻ em trên dốc Thẩm Mã là ăn xin

Nội dung: Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/cong-an-vao-cuoc-xu-ly-vu-ba-hoang-huong-goi-tre-em-tren-doc-tham-ma-la-an-xin-c13576.htm