Bà Nhân Vlog mở họp báo: Khóc lóc, cúi đầu xin lỗi nhưng vẫn khăng khăng một điều bác sĩ Cao Hữu Thịnh nhầm lẫn

Bà Nhân Vlog mở họp báo: Khóc lóc, cúi đầu xin lỗi nhưng vẫn khăng khăng một điều bác sĩ Cao Hữu Thịnh nhầm lẫn

Bà Nhân Vlog mở họp báo: Khóc lóc, cúi đầu xin lỗi nhưng vẫn khăng khăng một điều bác sĩ Cao Hữu Thịnh nhầm lẫn

Nội dung: Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/ba-nhan-vlog-mo-hop-bao-khoc-loc-cui-dau-xin-loi-nhung-van-khang-khang-mot-dieu-bac-si-cao-huu-thinh-nham-lan-ba-nhan-vlog-mo-hop-bao-c13627.htm