34 tuổi xin cha mẹ xuất gia - Quá khứ chưa biết về 'sư Thích Minh Tuệ'

34 tuổi xin cha mẹ xuất gia - Quá khứ chưa biết về 'sư Thích Minh Tuệ'

34 tuổi xin cha mẹ xuất gia - Quá khứ chưa biết về 'sư Thích Minh Tuệ'

Nội dung: Dù hành trình tu tập từ Nam ra Bắc của ông đã kéo dài nhiều năm nhưng thời gian gần đây càng được chú ý khi "sư thầy" đi tới đâu cũng đều có rất đông người dân kéo theo. Theo Emdep:https://emdep.vn/nhip-songs-c/34-tuoi-xin-cha-me-xuat-gia-qua-khu-chua-biet-ve-su-thich-minh-tue-c14157.htm