Nhã Phương TÁC ĐỘNG VẬT LÝ khiến Mai Âm Nhạc sái quai hàm, chuyện gì đây?

Nhã Phương TÁC ĐỘNG VẬT LÝ khiến Mai Âm Nhạc sái quai hàm, chuyện gì đây?

Nhã Phương TÁC ĐỘNG VẬT LÝ khiến Mai Âm Nhạc sái quai hàm, chuyện gì đây?

Nội dung: Thấy Mai Âm Nhạc ôm mặt vì đau đớn, Nhã Phương bật khóc, xin lỗi vì không cố ý.