Luyện Đọc Cùng Con: Âm O - Ô - Ơ

Luyện Đọc Cùng Con: Âm O - Ô - Ơ

Luyện Đọc Cùng Con: Âm O - Ô - Ơ

Nội dung: Phần luyện đọc hôm nay chúng ta sẽ cùng cô Hằng làm quen với Âm O/Ô/Ơ và những đồ vật mang tên Âm này nhé.