Yêu cầu báo cáo vụ mì ăn liền Gấu Đỏ nghi có chất cấm ethylene oxide

Yêu cầu báo cáo vụ mì ăn liền Gấu Đỏ nghi có chất cấm ethylene oxide

Yêu cầu báo cáo vụ mì ăn liền Gấu Đỏ nghi có chất cấm ethylene oxide

Nội dung: Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/yeu-cau-bao-cao-vu-mi-an-lien-gau-do-nghi-co-chat-cam-ethylene-oxide-c13654.htm