Xử lý nghiêm hành vi khai báo y tế không trung thực, cố tình trốn cách ly y tế

Xử lý nghiêm hành vi khai báo y tế không trung thực, cố tình trốn cách ly y tế

Xử lý nghiêm hành vi khai báo y tế không trung thực, cố tình trốn cách ly y tế

Nội dung: An ninh 24h ngày 10/3 - Xử lý nghiêm hành vi khai báo y tế không trung thực, cố tình trốn cách ly y tế