Việt Nam ơi! Đánh bay Covid

Việt Nam ơi! Đánh bay Covid

Việt Nam ơi! Đánh bay Covid

Nội dung: Bản hit 'Việt Nam ơi' có phiên bản chống dịch Covid-19