Việt Nam cho chiếu phim 18+ từ 2017

Việt Nam cho chiếu phim 18+ từ 2017

Việt Nam cho chiếu phim 18+ từ 2017

Nội dung: Từ 1/1/2017, Việt Nam áp dụng bảng tiêu chí phân loại phim để phổ biến theo lứa tuổi. Hạng mục phim 18+ được xem xét chiếu tại các rạp cho khán giả 18 tuổi trở lên.