V.League sẽ có thêm trọng tài sau khóa tập huấn giữa mùa

V.League sẽ có thêm trọng tài sau khóa tập huấn giữa mùa

V.League sẽ có thêm trọng tài sau khóa tập huấn giữa mùa

Nội dung: V.League sẽ có thêm trọng tài sau khóa tập huấn giữa mùa