V.League 2020: Than Quảng Ninh - B.Bình Dương

V.League 2020: Than Quảng Ninh - B.Bình Dương

V.League 2020: Than Quảng Ninh - B.Bình Dương

Nội dung: Highlights: Than Quảng Ninh - B.Bình Dương - V.League 2020