U Minh một cõi đi về

U Minh một cõi đi về

U Minh một cõi đi về

Nội dung: U Minh tên dân gian chung một vùng đất cực nam tổ quốc, cũng là tên một cánh rừng.