TP.HCM: Phó Thủ Tưởng Hòa Bình Chúc Mừng Đại Lễ Vu Lan

TP.HCM: Phó Thủ Tưởng Hòa Bình Chúc Mừng Đại Lễ Vu Lan

TP.HCM: Phó Thủ Tưởng Hòa Bình Chúc Mừng Đại Lễ Vu Lan

Nội dung: TP.HCM: Phó Thủ Tưởng Hòa Bình Chúc Mừng Đại Lễ Vu Lan