Tổng kiếm tra lái xe vi phạm bia, rượu, ma túy trên toàn quốc

Tổng kiếm tra lái xe vi phạm bia, rượu, ma túy trên toàn quốc

Tổng kiếm tra lái xe vi phạm bia, rượu, ma túy trên toàn quốc

Nội dung: Điểm báo ngày 9/3 - Tổng kiếm tra lái xe vi phạm bia, rượu, ma túy trên toàn quốc