Tỉnh Quảng Bình tạm dừng đón khách du lịch

Tỉnh Quảng Bình tạm dừng đón khách du lịch

Tỉnh Quảng Bình tạm dừng đón khách du lịch

Nội dung: Tin nóng ngày 17/3 - Tỉnh Quảng Bình tạm dừng đón khách du lịch