Thượng tọa Thích Chân Quang bị Giáo hội Phật giáo kỷ luật sám hối 2 năm

Thượng tọa Thích Chân Quang bị Giáo hội Phật giáo kỷ luật sám hối 2 năm

Thượng tọa Thích Chân Quang bị Giáo hội Phật giáo kỷ luật sám hối 2 năm

Nội dung: Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/thuong-toa-thich-chan-quang-bi-giao-hoi-phat-giao-ky-luat-sam-hoi-2-nam-c14179.htm