Thực phẩm sạch hay bẩn ngày 14/2: Giết mổ gia cầm và nguy cơ trong mùa dịch

Thực phẩm sạch hay bẩn ngày 14/2: Giết mổ gia cầm và nguy cơ trong mùa dịch

Thực phẩm sạch hay bẩn ngày 14/2: Giết mổ gia cầm và nguy cơ trong mùa dịch

Nội dung: Giết mổ gia cầm và nguy cơ trong mùa dịch