Thực hư kiểm soát gia cầm tại chỗ Hà Vĩ

Thực hư kiểm soát gia cầm tại chỗ Hà Vĩ

Thực hư kiểm soát gia cầm tại chỗ Hà Vĩ

Nội dung: Thực phẩm sạch hay bẩn ngày 29/2 - Thực hư kiểm soát gia cầm tại chỗ Hà Vĩ