Thu gom khẩu trang đã qua sử dụng một hành vi đáng lên án

Thu gom khẩu trang đã qua sử dụng một hành vi đáng lên án

Thu gom khẩu trang đã qua sử dụng một hành vi đáng lên án

Nội dung: Nhận diện tội phạm ngày 26/2 - Thu gom khẩu trang đã qua sử dụng một hành vi đáng lên án