Thông tin mới nhất vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông: Đã xói được 31/36 mét cọc để cứu bé

Thông tin mới nhất vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông: Đã xói được 31/36 mét cọc để cứu bé

Thông tin mới nhất vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông: Đã xói được 31/36 mét cọc để cứu bé

Nội dung: Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/thong-tin-moi-nhat-vu-be-trai-10-tuoi-lot-xuong-tru-be-tong-da-xoi-duoc-31-36-met-coc-de-cuu-be-c13641.htm