Thêm nhiều quốc gia thông báo các trường hợp nhiễm Covid-19

Thêm nhiều quốc gia thông báo các trường hợp nhiễm Covid-19

Thêm nhiều quốc gia thông báo các trường hợp nhiễm Covid-19

Nội dung: Nhật ký an nin ngày 27/2 - Thêm nhiều quốc gia thông báo các trường hợp nhiễm Covid-19