Thêm 5 ca nhiễm covid-19 và cách ly 5000 dân cư vì bệnh nhân số 61

Thêm 5 ca nhiễm covid-19 và cách ly 5000 dân cư vì bệnh nhân số 61

Thêm 5 ca nhiễm covid-19 và cách ly 5000 dân cư vì bệnh nhân số 61

Nội dung: Tin tức corona mới nhất VN: Thêm 5 ca nhiễm covid-19 và cách ly 5000 dân cư vì bệnh nhân số 61