Tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an xã chính quy thực hiện nhiệm vụ

Tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an xã chính quy thực hiện nhiệm vụ

Tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an xã chính quy thực hiện nhiệm vụ

Nội dung: Nhật ký an ninh ngày 7/3 - Tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an xã chính quy thực hiện nhiệm vụ