Số ca nhiễm Sars-Cov-2 trên thế giới tiếp tục tăng

Số ca nhiễm Sars-Cov-2 trên thế giới tiếp tục tăng

Số ca nhiễm Sars-Cov-2 trên thế giới tiếp tục tăng

Nội dung: Nhật ký an ninh ngày 3/3 - Số ca nhiễm Sars-Cov-2 trên thế giới tiếp tục tăng