Quảng Ngãi - Bắt 2 côn đồ chém người trọng thương

Quảng Ngãi - Bắt 2 côn đồ chém người trọng thương

Quảng Ngãi - Bắt 2 côn đồ chém người trọng thương

Nội dung: Quảng Ngãi - Bắt 2 côn đồ chém người trọng thương