Quân Sư Liên Minh (The Advisors Alliance)

Quân Sư Liên Minh (The Advisors Alliance)

Quân Sư Liên Minh (The Advisors Alliance)

Nội dung: Bộ phim xoay quanh cuộc đời Tư Mã Ý, một chính trị, một quân sư lẫy lừng thời Tam Quốc. Với tài năng mưu lược hơn người, và có Trương Xuân Hoa túc trí thao lược ở bên, Tư Mã Ý đã đặt những nền móng đầu tiên trong việc lật đổ nhà Thục của họ Tào, lập ra nhà Tây Tấn, tiêu diệt nhà Ngô và thống nhất lãnh thổ đã bị phân cắt sâu sắc của Trung Nguyên thành một mối... (Nguồn: Sưu tầm)