Pate trữ đông kém chất lượng

Pate trữ đông kém chất lượng

Pate trữ đông kém chất lượng

Nội dung: Thực phấm sạch hay bẩn ngày 15/3 :Pate trữ đông kém chất lượng