Những người “sống chậm” giữa Sài Gòn “sống vội”

Những người “sống chậm” giữa Sài Gòn “sống vội”

Những người “sống chậm” giữa Sài Gòn “sống vội”

Nội dung: Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, nhưng TPHCM vẫn có những người dân nghèo dường như nằm ngoài guồng quay phát triển chung.