Nhiều người 'chạy té khói' vì bị dê tấn công

Nhiều người 'chạy té khói' vì bị dê tấn công

Nhiều người 'chạy té khói' vì bị dê tấn công

Nội dung: Bất cứ ai hay phương tiện gì nằm trong tầm của chú dê 'hổ báo' này đều không thoát khỏi sự quấy phá.