Nhật ký an ninh ngày 15/2: Hỗ trợ vật tư, hóa chất cho bệnh xá công an Vĩnh phúc

Nhật ký an ninh ngày 15/2: Hỗ trợ vật tư, hóa chất cho bệnh xá công an Vĩnh phúc

Nhật ký an ninh ngày 15/2: Hỗ trợ vật tư, hóa chất cho bệnh xá công an Vĩnh phúc

Nội dung: Hỗ trợ vật tư, hóa chất cho bệnh xá công an Vĩnh phúc