Nhật ký an ninh ngày 14/2: Trung Quốc cập nhật số ca nhiễm mới Covid -19

Nhật ký an ninh ngày 14/2: Trung Quốc cập nhật số ca nhiễm mới Covid -19

Nhật ký an ninh ngày 14/2: Trung Quốc cập nhật số ca nhiễm mới Covid -19

Nội dung: Trung Quốc cập nhật số ca nhiễm mới Covid -19