Nhật ký an ninh ngày 11/2

Nhật ký an ninh ngày 11/2

Nhật ký an ninh ngày 11/2

Nội dung: Quảng Ninh thành lập nhiều chốt kiểm soát tuyến biên giới