Nhật ký an ninh ngày 10/2: Việt Nam có đủ năng lực, kỹ thuật để chuẩn đoán virus Corona

Nhật ký an ninh ngày 10/2: Việt Nam có đủ năng lực, kỹ thuật để chuẩn đoán virus Corona

Nhật ký an ninh ngày 10/2: Việt Nam có đủ năng lực, kỹ thuật để chuẩn đoán virus Corona

Nội dung: Việt Nam có đủ năng lực, kỹ thuật để chuẩn đoán virus Corona