Nhận diện tội phạm ngày 5/2 : Thủ đoạn 'móc' tiền người dân lao động xa xứ qua facebook

Nhận diện tội phạm ngày 5/2 : Thủ đoạn 'móc' tiền người dân lao động xa xứ qua facebook

Nhận diện tội phạm ngày 5/2 : Thủ đoạn 'móc' tiền người dân lao động xa xứ qua facebook

Nội dung: Thủ đoạn 'móc' tiền người dân lao động xa xứ qua facebook