Nhận diện tội phạm ngày 17/2:  Dùng súng giả để cướp tài sản của hàng

Nhận diện tội phạm ngày 17/2: Dùng súng giả để cướp tài sản của hàng

Nhận diện tội phạm ngày 17/2: Dùng súng giả để cướp tài sản của hàng

Nội dung: Dùng súng giả để cướp tài sản của hàng