Người dân chung sức, đồng lòng cùng chính  phủ chống dịch Covid-19

Người dân chung sức, đồng lòng cùng chính phủ chống dịch Covid-19

Người dân chung sức, đồng lòng cùng chính phủ chống dịch Covid-19

Nội dung: Điểm báo ngày 11/3 - Người dân chung sức, đồng lòng cùng chính phủ chống dịch Covid-19