Ngọc Trinh - My Day #32: Thử Thách Đồ Hiệu Theo Bảng Chữ Cái

Ngọc Trinh - My Day #32: Thử Thách Đồ Hiệu Theo Bảng Chữ Cái

Ngọc Trinh - My Day #32: Thử Thách Đồ Hiệu Theo Bảng Chữ Cái

Nội dung: Ngọc Trinh Official: Thử Thách Đồ Hiệu Theo Bảng Chữ Cái - Alphabet Luxury Brands Challenge