Ngọc Trinh - My Day #31:  1 Ngày Trong Căn Nhà Triệu Đô

Ngọc Trinh - My Day #31: 1 Ngày Trong Căn Nhà Triệu Đô

Ngọc Trinh - My Day #31: 1 Ngày Trong Căn Nhà Triệu Đô

Nội dung: 1 Ngày Trong Căn Nhà Triệu Đô của Ngọc Trinh