Mỗi phút một tướng v700 - Phần 9: Storm Spirit

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 9: Storm Spirit

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 9: Storm Spirit

Nội dung: Giới thiệu về hero trong Dota 2.