Mỗi phút một tướng v700 - Phần 8: EarthShaker

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 8: EarthShaker

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 8: EarthShaker

Nội dung: Giới thiệu hero trong Dota 2.