Mỗi phút một tướng v700 - Phần 7: LifeStealer

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 7: LifeStealer

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 7: LifeStealer

Nội dung: Giới thiệu về hero trong Dota 2.