Mỗi phút một tướng v700 - Phần 6: Earth Spirit

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 6: Earth Spirit

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 6: Earth Spirit

Nội dung: Giới thiệu hero trong Dota 2