Mỗi phút một tướng v700 - Phần 5: Tinker

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 5: Tinker

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 5: Tinker

Nội dung: Giới thiệu về hero trong Dota 2