Mỗi phút một tướng v700 - Phần 4: Lone Druid

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 4: Lone Druid

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 4: Lone Druid

Nội dung: Giới thiệu hero Dota 2 trong 1 phút.