Mỗi phút một tướng v700 - Phần 2: Underlord

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 2: Underlord

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 2: Underlord

Nội dung: Giới thiệu hero Dota 2 trong 1 phút.