Mỗi phút một tướng v700 - Phần 12: Magnus

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 12: Magnus

Mỗi phút một tướng v700 - Phần 12: Magnus

Nội dung: Giới thiệu về hero trong Dota 2